ผลงานนักศึกษา

วิชาวิทยานิพนธ์ (Architectural Thesis 2022) เทอม2/2565

Architectural Thesis 2022: ผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2565
ภาพผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยเป็นการบูรณาการการออกแบบสถาปัตยกรรมตามความสนใจรายบุคคล และเทคโนโลยีการก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐาน