ผลงานนักศึกษา

รายวิชาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย (เทอม 1/2566)

รายวิชาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ โดยมี อ.ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง เป็นอาจารย์ผู้สอน


เป็นรายวิชาที่นำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไทย ที่เป็นทักษะทางภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้ได้นำเอา “ข้าวไทย” ที่เป็นกลุ่มข้าว GI อันเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI มาเป็นโจทย์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และทักษะหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาใช้ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว Gi ให้มีรูปแบบที่ร่วมสมัย ให้เกิดการประชาสัมพันธ์ของ ”ข้าวไทย” ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค และช่วยส่งเสริมการขาย สร้างมูลค่าให้แก่สินค้าได้