นักศึกษาปีการศศึกษา 2553พระราชทานปริญญาบัตรมทร.พระนครรายชื่อ

รายนามบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2553

ประกาศรายนามบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 24 เมษายน 2555 (รอบเช้า)

รายนามบัณฑิต

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02-2829009-15 ต่อ 6301,6409