การศึกษาการเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555มทร.พระนคร

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทเทียบโอน) ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี(เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศผู้ที่มีรายชื่อในประกาศทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากมีข้อสงสัยหรือซักถาม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.02-280-1189