รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561