การศึกษานักศึกษาปีการศึกษา 2555มทร.พระนครโควตา

รับสมัครโควตา (รอบ 2) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รับสมัครโควตา (รอบ 2) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.30 – 12.00 น

000 ใบสมัครโควตา (รอบ 2) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม