รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม