ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

ราชมงคลพระนคร จับมือ อินเด็กซ์ หวังปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ราชมงคลพระนคร กับ คุณอาพร กาศลังกา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าฝึกสหกิจศึกษา ในการฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษายุคประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยประเทศนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่มา : งานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร