ผลงานนักศึกษา

ผลงานรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 ชั้นปีที่ 1/65 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เรียนรู้เรื่องการการสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น โดยฝึกการหาขนาดสัดส่วนของบรรจุภัณฑ์ทรงสี่เหลี่ยมให้ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะชิ้นงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการออกแบบในระดับต่อๆ ไป ^^