ผลงานนักศึกษา

ผลงานรายวิชาหลักการออกแบบ ชั้นปีที่ 1/65 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

The Shelters
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาหลักการออกแบบ โดยให้นักศึกษาออกแบบ "Shelters" หรือที่พักอาศัยชั่วคราว โดยเลือกที่ตั้งที่ตนเองสนใจ จากนั้นให้วิเคราะห์-สังเคราะห์ และออกแบบโดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ได้แก่ องค์ประกอบ, ระบบ, จังหวะ และรูปทรง ให้สอดคล้องกับกิจกรรมและเหมาะสมกับที่ตั้งที่กำหนดให้