ข่าวประกาศจากทางคณะ

ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (No Gift Policy)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล