รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง