รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง