รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาด 24000 บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)