การศึกษาการเรียนปีการศึกษา 2556ฝ่ายวิชาการและวิจัยหลักสูตร

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบกลาง ( Admission ) ปี 2556

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบกลาง ( Admission ) ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กําหนดการ
วัน / เดือน / ปี
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ 16 พฤษภาคม 2556
ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย 20 พฤษภาคม 2556
ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม D Hall ศูนย์เทเวศร์ 22 พฤษภาคม 2556
ตรวจโรคและเอ็กเรย์ ดูแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดูแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย
เปิดภาคการศึกษา 1/2556 3 มิถุนายน 2556

หมายเหตุปฏิทินการสอบคัดเลือกฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-22829009-25 ต่อ 6303-8

ข้อมูลเพิ่มเติม http://admis.rmutp.ac.th/