ข่าวประกาศจากทางคณะ

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 และ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

📣📣📣 ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(*) ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
(*) ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
🔍 สามารถค้นหารายชื่อพร้อมดูรายละเอียดกำหนดการวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ https://bit.ly/3o6kfOo หรือ http://regis.rmutp.ac.th/?p=8334
‼️หมายเหตุ:
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต โปรดตรวจสอบรายชื่อ เพื่อความถูกต้องของการเข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร
- รายชื่อจัดเรียงตามลำดับการเข้ารับจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- สำหรับบัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะถูกตัดรายชื่ออีกครั้งภายหลัง
(เครื่องเขียน) ขอให้บัณฑิตติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเป็นระยะ
☎ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6316 หรือ 6318 ตามวันเวลาราชการ
💜สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร💛