การศึกษาปีการศศึกษา 2553พระราชทานปริญญาบัตรมทร.พระนคร

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในวันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2555 (ช่วงเช้า) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงขอแจ้งรายละเอียดการแต่งกาย กำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ดังนี้

รายละเอียดการแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิตในวันฝึกซ้อมและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดวันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553