บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผศ.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ชานนท์ ตันประวัติ
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
นางสาวอาภรณ์ แก้วพรหมมาน
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา
นางสาวสุนิสา ขุนทอง
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา
นางสาวกนกนาท ทรัพย์พานิช
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายสรรเสริญ สังขดิถี
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา