บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

อาจารย์เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผศ.ชานนท์ ตันประวัติ
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

นางสาวอาภรณ์ แก้วพรหมมาน
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวสุนิสา ขุนทอง
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีกมลสัณห์ ศรียารัณย
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา