บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผศ.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ชานนท์ ตันประวัติ
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
นางสาวอาภรณ์ แก้วพรหมมาน
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา
นางสาวสุนิสา ขุนทอง
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา
นางสาวกนกนาท ทรัพย์พานิช
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา