โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2554

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสร้าจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว […]

โครงการสร้างสุขภาวะคนสถาปัตย์ฯ ปีการศึกษา 2554

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสร้างสุขภาวะคนสถาปัตย์ฯ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและเป็นภูมิคุ้มกันร่ายกายืการดูแลรักษาร่ายกายให้สะอาด และการแต่งกาย เพื่อให้นักศึกษา […]

ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน SAR

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ​ออกแบบ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจ​ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ​ […]

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

Posted Posted in Uncategorized

คลีนิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตนี ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเข้าศึกษาดูงานและขอคำปรึกษา ในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน […]

อบรมความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

Posted Posted in Uncategorized

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ ในด้านของการออกแบบบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ เพื่อที่จะนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพให้คนพิการต่อไป […]