ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ชุดหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน”  ได้แก่ […]

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ปี2554

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก โดยในปีนี้ ได้ศึกษาดูงาน […]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา (SENIOR  […]

อบรมเสริมทักษะเชิงอุตสาหกรรมสร้างนักออกแบบสู่โลกวิชาชีพ

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมอบรมและสาธิตการใช้งานเครื่องสร้างต้นแบบชิ้นงาน 3 มิติ Dimension […]

ค่ายนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ปี 2554

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้น เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักศึกษา […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงปีการศึกษา 2554

Posted 15 CommentsPosted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และการลงทะเบียนเรียน (ต้องดำเนินการข้อ ๑ […]