ประมวลภาพ โครงการสถาปัตย์พระนครรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ๕๔ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา

Posted Posted in กิจกรรม, นักศึกษา, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการสถาปัตย์พระนครรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ๕๔ […]

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in การศึกษา, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, โควตา

ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) วันเสาร์ที่ 21 มกราคม […]

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4-5 ปี รับตรง ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in การศึกษา, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4-5 ปี […]

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2554

Posted Posted in Uncategorized

จากการที่ได้เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในขณะนี้นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2554 […]

ประกาศรับสมัคร โควตาพิเศษ(เพิ่มติม) ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ […]