ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2554

000 สัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
000 โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.