อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

ผศ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุลหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมืองอาจารย์ประจำสาขาวิชา
ดร.ธานี สุคนธะชาติอาจารย์ประจำสาขาวิชา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ผศ.ดร.ชานนท์ ตันประวัติอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์สุรภา วงศ์สุวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์อาจารย์ประจำสาขาวิชา
(ลาศึกษาต่อ)