อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

ผศ.ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
mattanee.p@rmutp.ac.th

ผศ.ดร.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
tinnawong.r@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ชานนท์ ตันประวัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
chanon.t@rmutp.ac.th
ดร.ธานี สุคนธะชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
thanee.s@rmutp.ac.th

ดร.ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
chukiat.a@rmutp.ac.th
ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
surapa.w@rmutp.ac.th
อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
kanit.yo@rmutp.ac.th