อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์

ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์

E-Mail : mattanee.p@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ชานนท์ ตันประวัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : chanon.t@rmutp.ac.th
ดร.ธานี สุคนธะชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : thanee.s@rmutp.ac.th
ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : surapa.w@rmutp.ac.th
ผศ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : tinnawong.r@rmutp.ac.th
อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : chukiat.a@rmutp.ac.th
อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : surapa.w@rmutp.ac.th