อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมืองหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

E-Mail : mattanee.p@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ชานนท์ ตันประวัติอาจารย์ประจำสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

E-Mail : chanon.t@rmutp.ac.th
ดร.ธานี สุคนธะชาติอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : thanee.s@rmutp.ac.th
ผศ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : tinnawong.r@rmutp.ac.th
อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : chukiat.a@rmutp.ac.th
ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : surapa.w@rmutp.ac.th
อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์อาจารย์ประจำสาขาวิชา
(ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : kanit.yo@rmutp.ac.th