วิชาเขียนแบบอุตสาหกรรม (ปอบ. เทอม 2/2557)

ภาพบรรยากาศ