วิชา การทำหุ่นจำลอง เทอม 1/2557

เป็นการบูรณาการโดยการทำความรู้ที่ได้รับจากโครงการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน มาประยุกต์ใช้สอนในรายวิชาการทำหุ่นจำลอง