วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้น (เทอม 2/2557)

ภาพบรรยากาศ

การออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้น (เทอม 2/2557) ศึกษาดูงานอาคาร park ventures ecoplex