วิชาวัสดุและการก่อสร้าง เทอม 2/2557

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน