วิชา การวางผังบริเวณ เทอม 2/2557

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ร่วมกันเรียนรู้เรื่อง ระดับ – เส้นระดับ โดยศึกษาการเขียนเส้นจากระดับ 2 มิติ เป็น 3 มิติ ในรายวิชาการวางผังบริเวณ ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ในการวางผังกลุมอาคารในสภาพพื้นที่สูงชันได้ต่อไป