ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ ตันประวัติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และเทคโนโลยีการพิมพ์

E-Mail : chanon.t@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : saranyoo.s@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : kiattipong.s@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และเทคโนโลยีการพิมพ์

E-Mail : chukiat.a@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : noppadol.kl@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ดร.ปรียานุช คำสนอง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : preeyanud.k@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
*** ฝ่ายวิชาการฯ ช่วยงานด้านแนะแนวการศึกษา

E-Mail : phimphawan.p@rmutp.ac.th​
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ดร.อาภรณ์ แก้วพรหมมาน
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

E-Mail : arepon.k@rmutp.ac.th
งานทุนการศึกษา
งานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
นายสรรเสริญ สังขดิถี
นักวิชาการศึกษา

E-Mail : sansern.s@rmutp.ac.th
งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
นางสาวสุนิสา ขุนทอง
นักวิชาการศึกษา

E-Mail : sunisa.kh@rmutp.ac.th
งานทรานสคลิปต์กิจกรรม
นายภาณุพงศ์ ภุมรินทร์
นักวิชาการศึกษา

E-Mail : panupong.p@rmutp.ac.th​
งานกีฬา
งานวิชาทหาร