บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.ชานนท์ ตันประวัติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

E-Mail : chanon.t@rmutp.ac.th
อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

E-Mail : chukiat.a@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : kiattipong.s@rmutp.ac.th
อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : saranyoo.s@rmutp.ac.th
อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : noppadol.kl@rmutp.ac.th
อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : ruchiwan.a@rmutp.ac.th
นางสาวอาภรณ์ แก้วพรหมมาน
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา

E-Mail : arepon.k@rmutp.ac.th
นายสรรเสริญ สังขดิถี
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา

E-Mail : sansern.s@rmutp.ac.th
นางสาวสุนิสา ขุนทอง
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา

E-Mail : sunisa.kh@rmutp.ac.th
นายภาณุพงศ์ ภุมรินทร์
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา

E-Mail : panupong.p@rmutp.ac.th