บุคลากรฝ่ายวางแผน

อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : mayuree.r@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : kingkarn.s@rmutp.ac.th
อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : uthaiwan.p@rmutp.ac.th
นางสาวนุชจรี ลิ้มศรี
งานฝ่ายวางแผน

E-Mail : nuchjaree.l@rmutp.ac.th
นางสาวฐิติภรณ์ เพ็ชรวงษ์
งานฝ่ายวางแผน

E-Mail : titiporn.pec@rmutp.ac.th
นางสาวศศิวิมล ศรีเทียนทอง
งานฝ่ายวางแผน

E-Mail : sasiwimon.s@rmutp.ac.th