ฝ่ายวางแผน

อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
หัวหน้าสาชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : uthaiwan.p@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : ruchiwan.a@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
นางสาวนุชจรี ลิ้มศรี
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการงานวางแผนและพัฒนา

E-Mail : nuchjaree.l@rmutp.ac.th
งานแผนยุทธศาสตร์
งานแผนงานและงบประมาณ
นางสาวฐิติภรณ์ เพ็ชรวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

E-Mail : titiporn.pec@rmutp.ac.th
งานติดตามและประเมินผล
นางสาวศศิวิมล ศรีเทียนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

E-Mail : sasiwimon.s@rmutp.ac.th
งานบริหารความเสี่ยง