บุคลากรฝ่ายวางแผน

ผศ.ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและรองคณบดีฝ่ายบริหาร

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นางสาวนุชจรี ลิ้มศรี
งานฝ่ายวางแผน
นางสาวฐิติภรณ์ เพ็ชรวงษ์
งานฝ่ายวางแผน
นางสาวศศิวิมล ศรีเทียนทอง
งานฝ่ายวางแผน