ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สาชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : sathit.l@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และเทคโนโลยีการพิมพ์

E-Mail : mattanee.p@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : sastra.s@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
สาชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : kingkarn.s@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ดร.ธานี สุคนธะชาติ
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และเทคโนโลยีการพิมพ์

E-Mail : thanee.s@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
สาชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : arnut.si@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์
สาชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : yuvadee.s@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง
สาชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : darunrat.p@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และเทคโนโลยีการพิมพ์


E-Mail : surapa.w@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ดร.ธธนา กมลนรากิธรักษา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : santi.k@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : kornpong.t@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และเทคโนโลยีการพิมพ์

E-Mail : kanit.yo@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ปริณัน บานชื่น
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : parinan.b@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : phimphawan.p@rmutp.ac.th​
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์สุนทร บินกาชานี
สาชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : sunthorn.b@rmutp.ac.th​
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ศศิประภา เวชศิลป์
สาชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : sasiprapa.w@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์วีระภัทร์ กระหม่อมทอง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : werapat.k@rmutp.ac.th​
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์สุดารัตน์ ทิพย์ทวีชัย
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : sudarat.t@rmutp.ac.th​
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
นางสาวโปรดปราน เพชรสด
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

E-Mail : sudarat.t@rmutp.ac.th​
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานหลักสูตร
งานสหกิจศึกษา
นายเสฏฐนันท์ สิทธิโชคพัฒนะ
นักวิชาการศึกษา

E-Mail : sethanun.s@rmutp.ac.th​
งานทะเบียน
งานบัณฑิตศึกษา
นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

E-Mail : sirawat.p@rmutp.ac.th​
งานการจัดการความรู้
งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
งานวิเทศสัมพันธ์
นางสาวบุศรินทร์ มั่นวิชาชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

E-Mail : busarin.m@rmutp.ac.th​
งานวิจัย
งานบริการวิชาการแก่สังคม
งานวารสารวิชาการ
นางปนัดดา คงศรีชาย
นักวิชาการศึกษา

E-Mail : panadda.kh@rmutp.ac.th
งานบริการวิชาการแก่สังคม