ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : sathit.l@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : arnut.si@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : yuvadee.s@rmutp.ac.th
ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม


E-Mail : sastra.s@rmutp.ac.th
อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : kanit.yo@rmutp.ac.th
ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

E-Mail : mattanee.p@rmutp.ac.th
ดร.ธานี สุคนธะชาติ
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

E-Mail : thanee.s@rmutp.ac.th
อาจารย์ปริณัน บานชื่น
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : parinan.b@rmutp.ac.th
อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : kornpong.t@rmutp.ac.th
อาจารย์ธธนา กมลนรากิธรักษา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : santi.k@rmutp.ac.th
ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

E-Mail : surapa.w@rmutp.ac.th
อาจารย์พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : phimphawan.p@rmutp.ac.th​
อาจารย์สุนทร บินกาชานี
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : sunthorn.b@rmutp.ac.th
นายเสฏฐนันท์ สิทธิโชคพัฒนะ
งานทะเบียน

E-Mail : sethanun.s@rmutp.ac.th
นางสาวโปรดปราน เพชรสด
งานการประกันคุณภาพการศึกษา

E-Mail : prodpran.p@rmutp.ac.th
นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม
งานการจัดการความรู้
งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานห้องปฏิบัติการ

E-Mail : sirawat.p@rmutp.ac.th
นางสาวบุศรินทร์ มั่นวิชาชัย
งานวิจัย

E-Mail : busarin.m@rmutp.ac.th
นายทัศพัฒน์ เดชธนาไพบูลย์
งานสารสนเทศ

E-Mail : thasaphat.d@rmutp.ac.th