ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทินวงษ์ รักอิสสระกุล
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และเทคโนโลยีการพิมพ์

E-Mail : tinnawong.r@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ
สาชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : mayuree.r@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์
สาชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : khomkhate.p@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : tansattha.a@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
นางสาวปิยนันท์ หน่องพงษ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

E-Mail : piyanan.n@rmutp.ac.th
งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์
บุคลากรชำนาญการ

E-Mail : soisuda.s@rmutp.ac.th
งานบริหารงานบุคคล
งานพัฒนาบุคลากร
นางสาวนพรัตน์ คำอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

E-Mail : nopparuat.k@rmutp.ac.th
งานการเงิน
นางสาวปิยรัตน์ พัฒคุ้ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

E-Mail : piyaruat.s@rmutp.ac.th
งานการเงิน
นางสาวศิวาพร บุญชัยยะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

E-Mail : piyaruat.s@rmutp.ac.th
งานพัสดุ
นายสราวุธ มั่นวิชาชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-Mail : piyaruat.s@rmutp.ac.th
งานพัสดุ
งานยานพาหนะ
นางสาวภันทิลา อาจคงหาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-Mail : phantila.ad@rmutp.ac.th
งานสารบรรณ
นางสาวนิตยา ปลื้มจันทึก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-Mail : nittaya.p@rmutp.ac.th
งานสื่อสารองค์กร