ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและรองคณบดีฝ่ายบริหาร

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ
(ลาศึกษาต่อ)

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์
งานบุคลากร
นางสาวนพรัตน์ คำอินทร์
งานการเงิน/บัญชี
นางสาวปิยรัตน์ พัฒคุ้ม
งานการเงิน/บัญชี
นางสาวปิยนันท์ หน่องพงษ์
งานการเงิน/บัญชี
นางสาวศิวาพร บุญชัยยะ
งานพัสดุ
นางสาวภันทิลา อาจคงหาญ
งานสารบรรณคณะ