ฝ่ายบริหาร

อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : mayuree.r@rmutp.ac.th
ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : khomkhate.p@rmutp.ac.th
ผศ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

E-Mail : tinnawong.r@rmutp.ac.th
อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : darunrat.p@rmutp.ac.th
อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : tansattha.a@rmutp.ac.th
นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์
งานบุคลากร

E-Mail : soisuda.s@rmutp.ac.th
นางสาวนพรัตน์ คำอินทร์
งานการเงิน/บัญชี

E-Mail : nopparuat.k@rmutp.ac.th
นางสาวปิยรัตน์ พัฒคุ้ม
งานการเงิน/บัญชี

E-Mail : piyaruat.s@rmutp.ac.th
นางสาวปิยนันท์ หน่องพงษ์
งานการเงิน/บัญชี

E-Mail : piyanan.n@rmutp.ac.th
นางสาวศิวาพร บุญชัยยะ
งานพัสดุ

E-Mail : siwaporn.bo@rmutp.ac.th
นายสราวุธ มั่นวิชาชัย
งานพัสดุ

E-Mail : sarawut.m@rmutp.ac.th
นางสาวภันทิลา อาจคงหาญ
งานสารบรรณคณะ

E-Mail : phantila.ad@rmutp.ac.th