คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

E-Mail : pracha.p@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

E-Mail : sathit.l@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ ตันประวัติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

E-Mail : chanon.t@rmutp.ac.th
ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ
ผู้ช่วยคณบดี

E-Mail : saranyoo.s@rmutp.ac.th
อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง
ผู้ช่วยคณบดี

E-Mail : darunrat.p@rmutp.ac.th
อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม
ผู้ช่วยคณบดี

E-Mail : ruchiwan.a@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
ผู้ช่วยคณบดี

E-Mail : kingkarn.s@rmutp.ac.th
อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : uthaiwan.p@rmutp.ac.th
ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์

E-Mail : mattanee.p@rmutp.ac.th
ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : sastra.s@rmutp.ac.th
นางกฤตยา แร่ทอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

E-Mail : kittaya.p@rmutp.ac.th