คณะกรรมการบริหารคณะ

ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


E-Mail : pracha.p@rmutp.ac.th
ผศ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน


E-Mail : tinnawong.r@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-Mail : sathit.l@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ชานนท์ ตันประวัติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


E-Mail : chanon.t@rmutp.ac.th
ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

E-Mail : mattanee.p@rmutp.ac.th
ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : sastra.s@rmutp.ac.th
อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ
ผู้ช่วยคณบดี

E-Mail : saranyoo.s@rmutp.ac.th
อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม
ผู้ช่วยคณบดี

E-Mail : ruchiwan.a@rmutp.ac.th
อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง
ผู้ช่วยคณบดี

E-Mail : darunrat.p@rmutp.ac.th
อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
ผู้ช่วยคณบดี

E-Mail : uthaiwan.p@rmutp.ac.th
นางกฤตยา แร่ทอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

E-Mail : kittaya.p@rmutp.ac.th