รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สมศ. ปีงบประมาณ 2556

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สมศ. ปีงบประมาณ 2556

เอกสารหลักฐานย้อนหลัง 3 ปี

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
สถอ.สมศ.๑-๒๕๕๓-๑ ตารางสรุปจำนวนภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
สถอ.สมศ.๑-๒๕๕๔-๑ ตารางสรุปจำนวนภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
สถอ.สมศ.๑-๒๕๕๕-๑ ตารางสรุปจำนวนภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สถอ.สมศ.๒-๒๕๕๓-๑ ตารางสรุปคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
สถอ.สมศ.๒-๒๕๕๔-๑ ตารางสรุปคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
สถอ.สมศ.๒-๒๕๕๕-๑ ตารางสรุปคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเพยแพร่
****** ไม่ขอรับการตรวจประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเพยแพร่
****** ไม่ขอรับการตรวจประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๓-๑

บทความวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคที่ใช้ในการก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร ของอาจารย์ชานนท์ ตันประวัติ งานประชุมวิชาการนานาชาติ The ๒nd RMUTP International Conference : Green Technology and Productivity

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๓-๒

บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกระดาษมูลช้าง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของอาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ งานประชุมวิชาการนานาชาติ The ๒nd RMUTP International Conference : Green Technology and Productivity

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๓-๓

บทความวิจัย เรื่อง การออกแบบสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์สำหรับเด็กพิการทางสมอง ของอาจารย์ยุวดี พรธาราพงษ์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ The ๒nd RMUTP International Conference : Green Technology and Productivity

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๔-๑

บทความวิจัย เรื่อง การออกแบบสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์สำหรับเด็กพิการทางสมอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของอาจารย์ยุวดี พรธาราพงศ์ ตีพิมพ์วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๔-๒

บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์เส้นใยจากพืชตระกูลกล้วยทางภาคเหนือเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ ของอาจารย์สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ ตีพิมพ์วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๔-๓

งานสร้างสรรค์ เรื่อง การศึกษาคุณภาพของเยื่อกระดาษเส้นใยพืชที่มีผลต่อระบบการพิมพ์พื้นทะลุเพื่องานบรรจุภัณฑ์ ของอาจารย์ธัญญธร อินทร์ท่าฉาง เผยแพร่งานวันนักประดิษฐ์ ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๔-๔

งานสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านจากวัสดุหญ้าแฝกสาหรับบ้านพักอาศัยขนาดกลาง ของอาจารย์อาณัฐ ศิริพิชญ์ตระกูล เผยแพร่งานวันนักประดิษฐ์ ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๔-๕

งานสร้างสรรค์ เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนรู้แผนที่ประเทศไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ของอาจารย์ประชา พิจักขณา เผยแพร่งานวันนักประดิษฐ์ ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๔-๖

งานสร้างสรรค์ เรื่อง การพัฒนาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ครัวเพื่อช่วยฝึกประสบการณ์การทาอาหารสำหรับผู้พิการทางสายตา ของอาจารย์สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ เผยแพร่งานวันนักประดิษฐ์ ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๔-๗

งานสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบชุดอุปกรณ์การระบายสีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและฝึกสมาธิสำหรับเด็กสมาธิสั้น ของอาจารย์ยุวดี พรธาราพงศ์ เผยแพร่งานวันนักประดิษฐ์ ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๕-๑

บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจำภาคเหนือตอนล่าง เพื่อออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก ของอาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปกร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖)

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๕-๒

บทความวิจัย เรื่อง การออกแบบชุดตัวอักษรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของอาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เดือนกันยายน ๒๕๕๕)

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๕-๓

บทความวิจัย เรื่อง การออกแบบชุดอุปกรณ์การระบายสี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและช่วยฝึกสมาธิสำหรับเด็กสมาธิสั้น ของอาจารย์ยุวดี พรธาราพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เดือนกันยายน ๒๕๕๕)

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๕-๔

บทความวิจัย เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๕-๕

Coference : Graphical Design and Functional Perception on Technology Driven Product: Case Study on Mobile Usage of the Elderly.  Miss Kingkarn Pijukkana  ASEAN Coference on Envionment-Behaviour Studies. Riverside Majestic Hotel, Kuching, Sarawak, Malaysia , 7-8 July 2010.  Procedia – Social and Behavioral Sciences 42 (2012) 264-270

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๕-๖

งานสร้างสรรค์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากตอซังข้าวสำหรับเศรษฐกิจชุมชน การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยความร่วมมือของ ๗๐ มหาวิทยาลัย ของอาจารย์กิ่งกาญจน์ พิจักขณา

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๕-๗

งานสร้างสรรค์ เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนรู้แผนที่ประเทศไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕ (Thailand Research Expo ๒๐๑๒) ของอาจารย์ประชา พิจักขณา

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๕-๘

งานสร้างสรรค์ เรื่อง การศึกษาและพัฒนาของตกแต่งบ้านจากกระบวนการผลิตกรงนกหัวจุก ของอาจารย์อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล งานวันนักประดิษฐ์ ๒๕๕๖ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๕-๙

งานสร้างสรรค์ เรื่อง การพัฒนากากอุตสาหกรรมเหลือทิ้งของโรงงานผลิตกระดาษชำระสู่การสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชุมชน ของอาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ งานวันนักประดิษฐ์ ๒๕๕๖ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สถอ.สมศ.๕-๒๕๕๕-๑๐

งานสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกรณีศึกษาเฟอร์นิเจอร์จากหวายเทียม ของอาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ งานวันนักประดิษฐ์ ๒๕๕๖ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๓-๑

การวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคที่ใช้ในการก่อผนัง เพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร ของอาจารย์ชานนท์ ตันประวัติ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการ คือ การต่อยอดงานวิจัย ในปีงบประมาณถัดไป

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๓-๒

การวิจัยการออกแบบสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์สำหรับเด็กพิการทางสมอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของนางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการ คือ การบริการวิชาการแก่สังคม ลักษณะการฝึกอบรม

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๓-๓

งานสร้างสรรค์ / สิทธิบัตรอิฐ เลขที่ ๒๒๗๖๑ ของนายชานนท์ ตันประวัติ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๓-๔

งานสร้างสรรค์ / สิทธิบัตรอิฐ เลขที่ ๒๒๗๖๒ ของนายชานนท์ ตันประวัติ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการ คือ การพัฒนารูปกบบการจัดการเรียนการสอน

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๔-๑

การวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาชุดเฟอร์นิเจอร์จากกระดาษรังผึ้งสำหรับหอพักนักศึกษา ของอาจารย์สันติ กมลนรากิจ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๔-๒

การวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์สำหรับอพาร์ตเม้นท์ระดับปานกลาง ของอาจารย์อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๔-๓

การวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักของตลาดน้ำสี่ภาค เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของอาจารย์ศรีสุดา ภู่แย้ม นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๔-๔

การวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาจอมอ้วน ณ ตลาดน้ำสี่ภาค เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของอาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๕-๑

การวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับอุทยานสัตว์น้ำสยามโอเชี่ยนเวิล์ด ของอาจารย์กิ่งกาญจน์ พิจักขณา นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๕-๒

การวิจัย เรื่อง การออกแบบเตาชีวมวลสำหรับผู้ประกอบการขนมไทยของอาจารย์ดรุณรัตน์ พิกุลทอง นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๕-๓

การวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ  จังหวัดอ่างทอง ของอาจารย์ธานี สุคนธะชาติ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๕-๔

การวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ยาตำรับศิริราช  ของอาจารย์ธานี สุคนธะชาติ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๕-๕

การวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษผักตบชวาสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้า ร้านงามจั๊ดนัก ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ของอาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๕-๖

การวิจัย เรื่อง บรรจุภัณฑ์ชุดหมากรุกหินอ่อนของกลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนพ่อบ้านแม่บ้านหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรค์ ของอาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๕-๗

การวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์เสื้อผ้า โคโค่ เซล่า ของอาจารย์ธัญญธร อินทร์ท่าฉาง นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๕-๘

การวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไม้อัดทานตะวันสำหรับผลิตภัณฑ์สปาน้ำมันนวดตัวดอกทานตะวันของร้านสมุนไพรสุภมาศ ของอาจารย์ธัญญธร อินทร์ท่าฉาง นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สถอ.สมศ.๖-๒๕๕๕-๙

การวิจัย เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์กันกระแทกสำหรับผลิตภัณฑ์จากผึ้ง คิชฒกูฏ จังหวัดจันทบุรี ของอาจารย์ศรีสุดา ภู่แย้ม นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

สถอ.สมศ.๗-๒๕๕๓-๑

บทความวิชาการของ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
ตัวบ่งชี้ที่  ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๓-๑

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๓-๒

แผนการสอนรายวิชาการพิมพ์ซิลล์สกรีน

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๓-๓

แผนการสอนรายวิชาเทคนิคการระบายสี

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๔-๑

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔            
โครงการฝึกอบรมการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับธุรกิจขนาดย่อม

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๔-๒

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔         
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๔-๓

แผนการสอนรายวิชาการออกแบบเครื่องเรือน

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๔-๔

แผนการสอนรายวิชาการพิมพ์ซิลล์สกรีน

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๔-๕

แผนการสอนรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๒

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๕-๑

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕        
โครงการฝึกอบรมการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับธุรกิจขนาดย่อม

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๕-๒

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕           
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๕-๓

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕          
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบ้านหนองแจง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๕-๔

แผนการสอนรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๒

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๕-๕

แผนการสอนรายวิชาการพิมพ์ซิลล์สกรีน

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๕-๖

แผนการสอนรายวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน ๑

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๕-๗

รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตของตกแต่งบ้านจากวัชพืชเถาวัลย์และต้นไมยราบยักษ์

สถอ.สมศ.๘-๒๕๕๕-๘

รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาแผ่นวีเนียร์จากขี้เลื่อยไม้เพื่อการตกแต่งเครื่องเรือนในที่พักอาศัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

สถอ.สมศ.๙-๒๕๕๕-๑

แผนปฏิบัติงานบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สถอ.สมศ.๙-๒๕๕๕-๒

แผนปฏิบัติงานบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สถอ.สมศ.๙-๒๕๕๕-๓

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการฝึกอบรมการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับธุรกิจขนาดย่อม

สถอ.สมศ.๙-๒๕๕๕-๔

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย

สถอ.สมศ.๙-๒๕๕๕-๕

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการฝึกอบรม โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบ้านหนองแจง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สถอ.สมศ.๙-๒๕๕๕-๖

แผนปฏิบัติงานบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สถอ.สมศ.๙-๒๕๕๕-๗

แผนปฏิบัติงานบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สถอ.สมศ.๙-๒๕๕๕-๘

หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์จากทางชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

สถอ.สมศ.๑๐-๒๕๕๕-๑

แผนการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

สถอ.สมศ.๑๐-๒๕๕๕-๒

ผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

สถอ.สมศ.๑๐-๒๕๕๕-๓

ภาพกิจกรรมรายวิชาโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

สถอ.สมศ.๑๑-๒๕๕๕-๑

รายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สถอ.สมศ.๑๑-๒๕๕๕-๒

ภาพถ่ายอาคารสถานที่

สถอ.สมศ.๑๑-๒๕๕๕-๓

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ

สถอ.สมศ.๑๑-๒๕๕๕-๔

รายงานผลสรุปโครงการไหว้ครู ครอบครูช่าง

สถอ.สมศ.๑๑-๒๕๕๕-๕

รายงานผลสรุปโครงการแห่เทียนพรรษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๑

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๒

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๓

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนคณบดี

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๔

หนังสือเชิญประชุมและหนังสือลงนามเข้าประชุม

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๕

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๖

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๗

รายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๘

เอกสารการบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๙

รายงานการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๑๐

เว็บไซด์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ https://arch.rmutp.ac.th/

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๑๑

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๑๒

คำสั่งแต่งตั้งให้รองคณบดีรักษาราชการแทนคณบดี

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๑๓

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๑๔

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

สถอ.สมศ.๑๒-๒๕๕๕-๑๕

แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

สถอ.สมศ.๑๓-๒๕๕๓-๑

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

สถอ.สมศ.๑๓-๒๕๕๔-๑

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

สถอ.สมศ.๑๓-๒๕๕๕-๑

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การพัฒนาคณาจารย์

สถอ.สมศ.๑๔-๒๕๕๓-๑

รายชื่อบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

สถอ.สมศ.๑๔-๒๕๕๔-๑

รายชื่อบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

สถอ.สมศ.๑๔-๒๕๕๕-๑

รายชื่อบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

สถอ.สมศ.๑๕-๒๕๕๓-๑

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๓

สถอ.สมศ.๑๕-๒๕๕๔-๑

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๔

สถอ.สมศ.๑๕-๒๕๕๕-๑

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๕

สถอ.สมศ.๑๕-๒๕๕๕-๒

ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖  ผลการพัฒนาอัตลักษณ์สถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
สถอ.สมศ.๑๖.๑-๒๕๕๕-๑ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๕
สถอ.สมศ.๑๖.๑-๒๕๕๕-๒ โครงการสหกิจศึกษา
สถอ.สมศ.๑๖.๑-๒๕๕๕-๓ รายงานผลประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สถอ.สมศ.๑๖.๑-๒๕๕๕-๔ รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
สถอ.สมศ.๑๖.๒-๒๕๕๓-๑ สรุปรายงานผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๒
สถอ.สมศ.๑๖.๒-๒๕๕๔-๑ สรุปรายงานผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓
สถอ.สมศ.๑๖.๒-๒๕๕๕-๑ สรุปรายงานผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

สถอ.สมศ.๑๗-๒๕๕๕-๑

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๕

สถอ.สมศ.๑๗-๒๕๕๕-๒

คู่มือสหกิจศึกษา

สถอ.สมศ.๑๗-๒๕๕๕-๓

รายงานผลความพึงพอใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

สถอ.สมศ.๑๗-๒๕๕๕-๔

รายงานผลดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘  ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑  ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
การชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านค่านิยม จิตสาธารณะ ภายในสถาบัน
สถอ.สมศ.๑๘.๑-๒๕๕๕-๑ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
สถอ.สมศ.๑๘.๑-๒๕๕๕-๒ รายงานผลโครงการค่ายอาสาพัฒนา
สถอ.สมศ.๑๘.๑-๒๕๕๕-๓ รายงานผลโครงการส่งเสริมจิตสาธารณะ และป้องกันยาเสพติด
สถอ.สมศ.๑๘.๑-๒๕๕๕-๔ รายงานผลโครงการสุขภาวะคนสถาปัตย์
สถอ.สมศ.๑๘.๑-๒๕๕๕-๕ โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ภายนอกสถาบัน
สถอ.สมศ.๑๘.๒-๒๕๕๕-๑ รายงานผลโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ