ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์และวัสดุทางการศึกษา

000 สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม ,
เครื่องไฮบริดแท๊บเล๊ต-โน๊ตบุ๊ค, เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารแบบทั่วไป
000 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง
000 สอบราคาวัสดุการเรียน-การสอน รายการปากกาเขียนแบบ ชนิดสี