ภาพกิจกรรม KM คณะสถาปัตย์ฯ

ประจำปีงบประมาณ 2552

000 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทของตกแต่งบ้าน และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่องานหัตถกรรมพื้นบ้าน
000 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล วันนที่ 14 ก.ค 2553
000 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำบรรจุภัณฑ์ตลาดชุมชน ณ บ้านวังเขมร จ.กาญจนบุรี
000 ภาพบรรยากาศ “โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการออกแบบเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน” ปีงบประมาณ 2552

ประจำปีงบประมาณ 2554

000 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
000 โครงการฝึกอบรมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ สำหรับผู้ประกอบการระดับชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
000 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชน
000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง รอบที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2555

000 โครงการฝึกอบรมการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม
000 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย