เอกสารสำหรับนักศึกษา

00เอกสารคู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

คำร้องทั่วไป(คณะใช้) คำร้องทั่วไป(น.ศ.ใช้)
แบบขอเรียนข้ามมหาวิทยาลัย แบบขอเรียนข้ามคณะ
แบบขอรักษาสภาพ(น.ศ.) แบบขอคืนสภาพ(น.ศ.)
แบบขอลงทะเบียนล่าช้า แบบขอแก้(I)
แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน แบบขอลาออก
แบบขอสำเร็จ(ระดับ ปวส.) แบบขอสำเร็จ(ระดับ ป.ตรี.)
แบบขอเอกสารการศึกษา แบบขอเทียบโอนรายวิชา
แบบขอส่งเกรดเพิ่มเติม แบบขอลาพัก
แบบขอ เพิ่ม-เปลี่ยน-ถอน_การลงทะเบียน
โครงการสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคำสอน มคอ3 (Word) – ตัวอย่าง
มคอ3 (Adobe Acrobat) – ตัวอย่าง มคอ3 (Word)
มคอ3 (Adobe Acrobat) เอกสารคำสอน-53 (ตัวอย่าง)
การเขียนส่วนอ้างอิง (ตัวอย่าง) ฟอร์มการเขียนเนื้อหา (Word)
ฟอร์มการเขียนแนวการศึกษา (Word) แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
มอค 2 ปริญญาตรี 2554 แบบขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์