ทำเนียบนักออกแบบด้านบรรจุภัณฑ์ สถอ.มทร.พระนคร

ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

E-Mail : sastra.s@rmutp.ac.th
ดร.ธธนา กมลนรากิธรักษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : santi.k@rmutp.ac.th
อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : kornpong.t@rmutp.ac.th
ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : saranyoo.s@rmutp.ac.th
อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : noppadol.kl@rmutp.ac.th
อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : ruchiwan.a@rmutp.ac.th
อาจารย์ปริณัน บานชื่น
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : parinan.b@rmutp.ac.th
อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : tansattha.a@rmutp.ac.th
อาจารย์พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : phimphawan.p@rmutp.ac.th​
อาจารย์วีระภัทร์ กระหม่อมทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : werapat.k@rmutp.ac.th
อาจารย์สุดารัตน์ ทิพย์ทวีชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : sudarat.t@rmutp.ac.th
ดร.ปรียานุช คำสนอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

E-Mail : preeyanud.k@rmutp.ac.th