ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คว้ารางวัลการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP Midyear 2016

Print

OTOP Midyear 2016 “การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์”
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย กำหนดดำเนินโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดในงาน OTOP Midyear 2016 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 6-13 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เพิ่มช่องทางการตลาด เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ เพื่อเตรียมความพรอมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในการเข้าสู่ประชาคมอาซียนในอนาคต และจัดแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกมีดังต่อไปนี้

  1. บรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบอบน้ำผึ้ง ไร่ฉัตรดนัย ออกแบบโดย นางสาวมานิตา สิงหาสนธิบุตร
  2. บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำฟักข้าว DYNA ออกแบบโดย นางสาวชุติมณฑน์ อุดมทิตรัชต์
  3. บรรจุภัณฑ์ถั่วคั่วทราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ตาก ออกแบบโดย นางสาวภารดี อารยะกุล
  4. บรรจุภัณฑ์ตรีผลา กลุ่มผลไม้แปรรูปรัตนวาปี ออกแบบโดย นางสาวชญาณี แหยมเจริญ
  5. บรรจุภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือนอีคิว ออกแบบโดย นางสาวกนกนาท ทรัพย์พาณิช

ทั้งนี้ได้รับรางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 บรรจุภัณฑ์น้ำฟักข้าว โดยมีนักศึกษาผู้ร่วมประกวด คือ นางสาวชุติมณฑน์ อุดมทิตรัชต์ จังหวัดหนองคาย

ภาพบรรยากาศ