กพร. ปีงบประมาณ 2553 รอบ 9 เดือน ( 1 ต.ค. 2552 – 30 มิถุนายน 2553 )

 0 ปกนอก
 0 คำนำ
 0 สารบัญ รอบ 9 เดือน ปี 2553
 0 SAR CARD รอบ 9 เดือน ปี 2553
 0 ตารางสรุปตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือนปี 2553
 0 ผลดำเนินการรายตัว รอบ 9 เดือน มิติที่ 1
 0 ผลดำเนินการรายตัว รอบ 9 เดือน มิติที่ 2
 0 ผลดำเนินการรายตัว รอบ 9 เดือน มิติที่ 3
 0 ผลดำเนินการรายตัว รอบ 9 เดือน มิติที่ 4