ประวัติการก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

*** อนุญาติให้เผยแพร่ขอมูลประวัติการก่อตั้งคณะ ได้ใน วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี ***

2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2481 โดยโอนกิจการจากโรงเรียนช่างทอวัดโบสถ์ มาสังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ ในปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนช่างทอวัดสามพระยาพราะได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนพาณิชยการสามพระยาในปี พ.ศ. 2517 ได้ยกฐานะเป็น“วิทยาลัยโชติเวช” ทำการเปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 วิทยาลัยได้โอนมารวมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตโชติเวช” และเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานนามใหม่ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ชื่อของสถานศึกษาแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช” เป็นต้นมา

1

แม้ว่าราชมงคลโชติเวชเป็นวิทยาเขตสายวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ก็ตาม ราชมงคลโชติเวชยังมีวิสัยทัศน์ กว้างไกลถึงวิชาชีพที่จะมาสนับสนุนให้งานสายคหกรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นงานคหกรรมศาสตร์ งานศิลปประดิษฐ์ อาหารและโภชนาการ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการสนับสนุนการจัดทำบรรจุภัณฑ์อาหาร สนับสนุนงานจัดนิทรรศการงานวิจัย และออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับวิทยาเขต

Untitled-1

  • ในปี พ.ศ. 2540 ได้ดำเนินการจัดตั้งสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้น เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง 2 ปี) สังกัดคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร        ปี พ.ศ. 2541 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับนักศึกษาที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่จบการศึกษาสายออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศิลปประยุกต์ ออกแบบตกแต่งภายใน นิเทศน์ศิลป์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาในระดับ ปวส. เป็นเวลา 2 ปี โดยนักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้

  • ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการโอนเปลี่ยนคณะจากเดิมสังกัดคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ไปสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสมของหลักสูตร และลักษณะการเรียนการสอน   ซึ่งเป็นลักษณะการเรียนการสอนเฉพาะ  ทั้งสายการออกแบบผลิตภัณฑ ์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ มีทั้งศิลป์ และวิทยาศาสตร์ เท่าๆ กัน ก็จะทำให้บรรยากาศและเนื้อหาวิชาสามารถประยุกต์ใช้กันได้ดียิ่งขึ้น

10516726_1572452429642567_276983785384535614_n

  • ปี พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานนามสถาบันเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ซึ่งประกอบด้วยวิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาเขตพาณิชย์พระนคร และวิทยาเขตพระนครเหนือ รวม 5 วิทยาเขตเข้าด้วยกัน    ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี   และภายในปีการศึกษา 2552 คณะฯ จะเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต(สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อให้ครบองค์ประกอบของคณะซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ยิ่งขึ้นในอนาคต

  • ปี พ.ศ. 2555 คณะได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต(สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม