มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 53