เอกสารหลักฐาน กพร.

เอกสารหลักฐาน กพร. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2553

0 มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

 • ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 
 • ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา
 • ตัวชี้วัดที่  5 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล

0 มิติที่ 2: มิติด้านคุณภาพ

 • ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
 • ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

0 มิติที่ 3: มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

 • ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม
 • ตัวชี้วัดที่ 9 :  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานเวลาการให้บริการ
 • ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 • ตัวชี้วัดที่ 11: ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

0 มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาสถาบัน

 • ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภา สถาบันอุดมศึกษาและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่สถาบันอุดมศึกษา
 • ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
 • ตัวชี้วัดที่ 14 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
 • ตัวชี้วัดที่ 15 : ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
 • ตัวชี้วัดที่ 16 :  ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
 • ตัวชี้วัดที่ 17 :  ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
 • ตัวชี้วัดที่ 18 :  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า