ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

000 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปากกาเขียนแบบ ชนิดสี
000 ผลการพิจารณาซองสอบราคา ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ๖ รายการ
000 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา ในการประกาศสอบราคาวัสดุการเรียน-การสอน 1 รายการ (สถอ.(ว) ๐๑/๒๕๕๗)
000
 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา ในการประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ๖ รายการ (สถอ.(ค) ๐๑/๒๕๕๗)