ติดต่อ-สอบถาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
     168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
     กรุงเทพมหานคร 10300
     โทร 02-282-2384 , 02-282-2383
     fax 02-282-2384