สัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดดำเนินโครงการสัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงด์ ในการสัมมนาเพื่อให้หลักสูตรตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) ตลอดจนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดตั้งหลักสูตรต่อไป โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2554 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ในเรื่องนี้มีรายนามดังนี้
1.  รศ.ดร.วีระ   สัจกุล                             อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์
2. รศ.กุลธร      เหมาะศิลปิน                  สภาสถาปนิก
3. คุณวิเชียร     ตปนียโอฬาร                 ผู้จัดการบริษัท เอเซเวน คอปอเรชั่น จำกัด
4. ผศ.ดร.กุณฑลทิพย์   พาณิชภักดิ์     หัวหน้าภาควิชาเคหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. คุณกนิษฐา   ปรีชาพีชคุปต์                ผู้ช่วยผู้อำนวยการสภาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)
6. คุณสมภพ   พร้อมชื่นบุญ                   ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน