ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมให้ปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการภายใต้การ จำนวน 5 ราย โดยโครงการจัดขึ้นที่ อาคารคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 ศูนย์โชติเวช ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2559

ภาพบรรยากาศ