ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อยคณะ) ประจำปีการศึกษา 2558

ปัจฉิมนิเทศ 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อยคณะ) ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการแนะแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาออกไป โดยได้มีการนำศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จ มาให้คำแนะนำแก่นักศึกษารุ่นน้อง โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร 6 ห้อง 631-632

ภาพบรรยากาศ