ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์และสถาปนิกรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับชุมชนแบบยั่งยืน ประจำปี 2559

บูรณาการ-ผลิต-สถา-59

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร่วมกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดโครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์และสถาปนิกรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับชุมชนแบบยั่งยืน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนสำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับประสบการณ์จริงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และแผนที่ชุมชนเพื่อการพัฒนา เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ภาพบรรยากาศ