ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการทำงานเป็นทีมของงานสโมสรนักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจากการลงคะแนนเสียงของนักศึกษษคณะสถาปัตยฯ ชุดใหม่ ที่จะเริ่มสานต่อการทำงานกับทีมสโมสรนักศึกษาชุดเก่าที่กำลังจะหมดวาระ เพื่อให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้นำนักศึกษา การเรียนรู้การทำงานในกลุ่มองค์กรสโมสรนักศึกษา อีกทั้งยังได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องทระพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาพัฒนานักศึกษาและช่วยงานในคณะต่อไป โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านเสธ รีสอร์ทแอนด์แคมป์ จังหวัดราชบุรี

ภาพบรรยากาศ

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ