ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรม “แนะแนวทางสถาปัต” ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ


"กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการกิจกรรม "แนะแนวทางสถาปัต" ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยแนะแนวทางการศึกษาต่อภายในคณะ สำหรับการสมัครรอบโควตา โดยการใช้ วุฒิ ปวช. ในการสมัคร โดยการแนะนำในหลักสูตร ดังนี้
1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสาสตร์และการออกแบบ